La nostra història

La Fundació Astres és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2001.

Treballem per acompanyar i donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i/ malaltia mental i a les seves famílies.

Fundació Astres té el CIF G17695768 i està inscrita al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1648.

ENTRE ELS NOSTRES OBJECTIUS DESTAQUEN:

 • Promoure i participar en un grup d’Entitats que, de forma compartida, desenvolupen projectes i accions que contribueixin a assolir els fins fundacionals compartits.
 • Col·laborar amb entitats d’iniciativa social i/o sense ànim de lucre públiques o privades amb finalitats de caràcter anàleg.
 • Contribuir a que es puguin desplegar totes aquelles accions pròpies de terceres entitats, que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en risc d’exclusió social, incloent a tots els col·lectius.
 • Realitzar les accions i/o serveis destinats a aconseguir les finalitats fundacionals directament o bé, a través de l’aliança amb altres entitats.
 • Treballar des d’un abordatge psico-sanitari-social, vetllant per l’atenció integral de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de facilitar els suports necessaris per tal que puguin gaudir de la  vida independent, plena, inclusiva i de qualitat que ells i elles decideixin.
 • Vetllar per la creació de recursos de base comunitària que garanteixin que les persones amb discapacitat participin en la cobertura de totes les àrees de la seva persona (àrea familiar, àrea social-relacional, àrea de la vida quotidiana, àrea de la salut, àrea de l’aprenentatge, àrea laboral, àrea lúdica i cultural).
 • Col·laborar, promoure, crear i dirigir espais formatius i de promoció del treball, on les persones amb discapacitat puguin desenvolupar al màxim les seves competències personals i professionals.
 • Facilitar, directa o indirectament l’accés a l’habitatge, per vetllar per la seva integració social i el seu benestar.
 • Liderar serveis de suport a la vida independent i d’autonomia a la pròpia llar.
 • Col·laborar amb fundacions tutelars i, si s’escau, actuar com a tal.
 • Promoure i crear projectes d’activitats d’odre lúdic i de prevenció adreçats a l’atenció de persones amb discapacitat o risc d’exclusió.
 • Organitzar activitats lúdiques i d’aprenentatge laboral, des d’un abordatge d’educació integral vers les persones amb discapacitat: tallers d’iniciació labora, tallers d’estiu, colònies, aprenentatge en habilitats socials per a la recerca de treball,…
 • Promoure activitats d’ordre cultural, esportiu, instructiu, recreatiu i terapèutic, divulgant-les entre el públic en general.
 • Organitzar conferències, sessions de treball, cursos de divulgació, projeccions, concursos, estudis, campaments, excursions i actes de caràcter anàleg.
 • Formar part i participar activament a Plataforma Educativa, com a grup d’entitats.
 • Col·laborar, treballar conjuntament i coordinadament amb entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, amb finalitats de caràcter anàleg.
 • Promoure activitats o programes d’intervenció o de suport a la família.
 • Promoure la transició energètica vers energies sostenibles i renovables.
 • Incorporar i desenvolupar el concepte de les 9R’s, orientat al respecte vers el medi ambient.
 • Vetllar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • Exercir la coresponsabilitat vers els col·lectius mes desfavorits i la cooperació al desenvolupament de forma directe o indirecte mitjançant organitzacions especialitzades.
 • Promoure la innovació directament i/o mitjançant aliances o participació amb altres organitzacions.
 • I totes les altres activitats que a criteri del patronat serveixin per al millor compliment dels fins fundacionals.

Memòries d’activitat