La Fundació Astres a la II Jornada Anual de la XAVI

26/11/2020 | Fundació Astres, Inclusió social

El passat 16 de novembre, es va celebrar la II Jornada Anual de la XAVI (Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent) dins l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La jornada va reunir virtualment el gruix d’entitats que hi formen part entre les quals hi ha la Fundació Astres.

S’hi van compartir les fites assolides durant el 2020 i aquells aspectes que s’havien treballat en els diversos grups de treball que conformen la XAVI: el grup de Treball d’Habitatge i Vida independent, Grup d’Accessibilitat, Grup d’Oci inclusiu i Grup de Treball de Famílies.

També es va fer una exposició i debat sobre la preservació dels drets de la ciutadania en la crisi sanitària i sobre els serveis essencials per als col·lectius de persones amb diversitat funcional en temps de pandèmia. Es va posar de manifest que la gestió de l’emergència no ha de tenir els efectes d’estandarditzar tota la població com si tothom fos igual i presentés les mateixes necessitats. També e va identificar la necessitat que la resposta pública a la propagació de la Covid-19 atengui les diferències més significaves de les diversitats de grups de persones que componen la ciutadania.

Es va expressar la posició de la XAVI i les recomanacions de gestió en relació a l’emergència sanitària i els drets bàsics de les persones amb diversitat funcional destacant el següent ideari:

  • Totes les persones amb diversitat funcional han de rebre una atenció mèdica i assistencial adaptada a les diferents necessitats. Convé contribuir a definir protocols i procediments en casos d’emergència sanitària considerant les seves especificitats.
  • S’han de preservar els suports personals directes de vida quotidiana (assistència personal, d’atenció domiciliària, de suport a l’autonomia a la pròpia llar).
  • S’han de contemplar com a activitats essencials els processos d’habilitació i rehabilitació per evitar la pèrdua o deteriorament de les capacitats/habilitats treballades i una disminució en les expectatives de millora.
  • Garantir el dret a una mobilitat pautada per a persones amb patiment psicològic i/o amb dificultats de regulació del comportament.
  • Assegurar els recursos humans, materials, i tecnològics per assolir la inclusió de l’alumnat amb necessitats especials.
  • Assegurar l’accessibilitat universal a la informació en establiments i serveis públics essencials i en totes les comunicacions oficials.
  • Garantir el manteniment dels ajuts existents en el marc de polítiques actives d’ocupació, les ajudes directes als CET i els suports a cada persona amb discapacitat contractada.
  • Promoure ajudes públiques al petit comerç per complir amb la legislació vigent en matèria d’accessibilitat.
  • Elaboració d’una guia integrada de recursos i suports a les famílies que tenen cura de persones amb discapacitat a la pròpia llar.
  • Impulsar un pla de modernització digital de les entitats socials amb els objectius de reforçar la seva activitat enfront dels confinaments.

La Xarxa formada per 67 entitats, entre les que la Fundació Astres hi forma part, treballa conjuntament la garantia dels drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l’accessibilitat i la vida independent de la persona. La finalitat d’aquesta xarxa és promoure la transformació de la ciutat, eliminant barreres culturals i socials, per tal que les persones amb diversitat funcional puguin viure en igualtat de condicions i amb plena inclusió, garantint així els seus drets.